Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Tους αντιδημάρχους όρισε ο Στάθης Κούλης


ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΣΤΑΥΡΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Χρήστου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:
1. Καθ΄ύλην:
α)Το τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
β) Τα θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
γ) Τον συντονισμό Δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
δ) Την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
ε) Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
στ) Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ) Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κλπ.
η) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.

2. Κατά τόπον για τη Δημοτική ενότητα Ηραίας:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Χριστόπουλου του Χρήστου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Καζάς του Χρήστου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

-----------------------------------------------------------------------------

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΣ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΘΑ του Γεωργίου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

Καθ΄ύλην:
α) Ηλεκτροφωτισμός.

β) Δράσεις για τα αδέσποτα.

γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων.

δ) Άρδευση.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

----------------------------------------------------------------------

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟ του Σπύρου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

1.Καθ΄ύλην:

α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

β) Προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.

γ) Ειδικών συνεργείων ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου.

δ)Θέματα προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.

ε) Σχέσεις Δήμου με αποδήμους.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αθανασίου Τρυφωνόπουλου του Σπύρου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

----------------------------------------------------------------------

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ του Αλκιβιάδη Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

Καθ΄ύλην:
α) Θέματα Αγροτικής οδοποιίας.

β) Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης – κτηνοτροφίας).

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

----------------------------------------------------------------------

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ του Θεοδώρου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

Καθ΄ύλην:
α) Θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου του Θεοδώρου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

----------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΣ

Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του Χρήστου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Καθ΄ύλην:
α) Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

β) Θέματα προβολής και τουρισμού.

γ) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Δημητσάνας:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Δημητρίου Καζά του Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Νίκος Σταθόπουλος
ΠΩ ΠΩ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΝΙΑΣ στη Σαλονίκη!!....αρέα αρέα να φαινόμαστε καμιά τριανταρέα...από τη μια, οι πατριωτούρες, τα γαλανόλευκα σαν μια ολιγάριθμη κομπανία..βλέπεις, η "μεγάλη πατριωτική πλειοψηφία" ψήφισε μονοκούκι Μητσοτάκη και τώρα, με κρεσέντο αξιοπρέπειας, καταπίνει αμάσητες τις Πρέσπες που τάχα απεχθάνονταν...το γνωστό, παραδοσιακό ξεφτιλίκι της εθνικοφροσύνης...από την άλλη, οι επαναστατούρες, τα ροζομαυροκόκκινα των διατεταγμένων χορευτικών συνόλων επαναστατικών επιδείξεων...η κοινωνία απούσα, διότι ξέρει ότι αυτά τα αλαζονικά νευρόσπαστα στήριξαν, διακριτικά και αδιάκριτα, τη συριζαίικη αντιλαϊκή ταξική λαίλαπα..ποιος να τους πάρει σοβαρά;..."έθνος" και "τάξη", στην αχρεία ελληνική τους κόπια, παραμένουν μείζονα σημεία αναφοράς μιας αυτογελοιοποίησης που το ξέρει ότι είναι καραγκιοζιλίκι αλλά ξέρει επίσης ότι είναι μια απίθανα κερδοφόρα μπίζνα...το μεγάλο γέλιο, πάντως, το βγάζουν οι "πατριώτες", τα δεξιά κοπάδια που έχουν και την αναλφάβητη αναίδεια να ρητορεύουν περί αριστείας!..αυτοί, οι φαρισαίοι της πελατειακής αγυρτείας...από αυτούς μια ζωή καραβοτσακίζεται το δόλιο το έθνος...απόψε, καμαρώνουν χυδαία το ξεπούλημα των τσιριδιών με τους Βουκεφάλες...