Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Ολόκληρο το σ/ν «τερατούργημα» του μνημονίου 3 με την αντιλαϊκή και φορομπηχτική επίθεση μέσω ΦΠΑ και ασφαλιστικού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας
με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
Το παρόν σχέδιο νόμου κατατίθεται σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι τέθηκαν στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωζώνης κατά την συνεδρίασή του της 12.07.2015, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας κυρώνεται με το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α.
Εις το σ/ν περιέχονται επίσης δυο διακριτά κεφάλαια, το Κεφάλαιο Β για τη λήψη φορολογικών μέτρων και το Κεφάλαιο Γ για τη ρύθμιση θεμάτων της νομοθεσίας της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ειδικότερα στο Κεφάλαιο Β, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την αναδιάρθρωση του Φ.Π.Α. και η λήψη μέτρων για την αύξηση της εισπραξιμότητας, ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του Ν. 4270/2013 εντός της προθεσμίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΛΣΤΑΤ.
Στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1, κυρώνεται η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro Summit) της 12.07.2015


Στο Κεφάλαιο Β, θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ρυθμίζονται θέματα συντελεστών ΦΠΑ, σε αγαθά και υπηρεσίες με τροποποίηση του Παραρτήματος III, τροποποίηση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος και του ποσοστού προκαταβολής, ενίσχυση των ποινικών διατάξεων για τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής, διεύρυνση του φόρου πολυτελείας και κατάργηση της αναστολής των φόρων τηλεοπτικής διαφήμισης, αύξηση του φόρου αλληλεγγύης και επιβολή έκτακτης εισφοράς σε εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Στο άρθρο 3 ρυθμίζονται θέματα για την ΕΛΣΤΑΤ, για τη λειτουργία, τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, εκλογή του Προέδρου και του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ και άλλα συναφή θέματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της Αρχής.
Στο Κεφάλαιο Γ, θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από 01.07.2015 έως το έτος 2022.  Οι υπαγόμενοι στην διάταξη, οι κατηγορίες που εξαιρούνται και η καταβολή προ του 67ου έτους σύνταξης που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές.
Στο άρθρο προβλέπονται, η ένταξη όλων των Ταμείων και των τομέων επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ και οι εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4052/2012.
Στο άρθρο προβλέπεται η διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το 2021 στα επίπεδα 2015 σε ονομαστικούς όρους (§1).
Αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4% στο 6% και επιβάλλεται κράτηση 6% στις επικουρικές (§2).
Καταργούνται οι χρηματοδοτούμενες από το … εξαιρέσεις και εναρμονίζεται με το ύψος των εισροών του ΙΚΑ (§3).
Τέλος, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό για την κοινωνική ασφάλιση, να ρυθμίζει θέματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ, με υπουργικές αποφάσεις.
Η ισχύς των διατάξεων άρχεται από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Λόγω ειδικών εξαιρετικών Συνθηκών και συνθηκών δημοσίου Συμφέροντος, οι οποίες προκύπτουν από την κυρούμενη στο άρθρο 1, απόφαση, δεν τηρείται ως προς το κεφάλαιο Γ, η προβλεπόμενη διαδικασία.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Κυρώνεται η από 12.7.2015 υπ' αριθ. SN 4070/15 ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωζώνης (EUROSUMMIT), στην οποία καταγράφονται οι όροι και το πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε μεταξύ των Πρωθυπουργού και Ευρωζώνης σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας για τη σύναψη ενός νέου προγράμματος μεταξύ της χώρας και του Ε.Μ.Σ..
Eurosummit
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015
SN 4070/15
Θέμα:  Ανακοίνωση του Eurosummit
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015
Το Eurosummit τονίζει την κρισιμότητα της ανάγκης να επανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη με τις Ελληνικές Αρχές ως προϋπόθεση για πιθανή μελλοντική συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα με τον Ε.Μ.Σ. (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης). Σ' αυτό το πλαίσιο η ιδιοκτησία (του προγράμματος) αποτελεί το κλειδί και η επιτυχημένη εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσει δεσμεύσεις επί πολιτικών.
Ένα μέλος της Ευρωζώνης, το οποίο αιτείται οικονομική βοήθεια από τον Ε.Μ.Σ., αναμένεται να υποβάλει, όποτε είναι δυνατόν, ένα ανάλογο αίτημα στο Δ.Ν.Τ.  Αυτό είναι μια προϋπόθεση να συμφωνηθεί ένα νέο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια η Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της υποστήριξης του Δ.Ν.Τ. (υποστήριξη και χρηματοδότηση) από τον Μάρτιο του 2016.
Δεδομένης της ανάγκης να επανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, το Eurosummit καλωσορίζει τις δεσμεύσεις των Ελληνικών Αρχών να νομοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση ένα πρώτο σύνολο μέτρων. Αυτά τα μέτρα, ληφθέντα σε προηγούμενη πλήρη συμφωνία με τους Θεσμούς, θα περιλαμβάνουν:
Έως 15 Ιουλίου
-    τον εξορθολογισμό του συστήματος Φ.Π.Α. και τη διεύρυνση της φορολογητέας βάσης με σκοπό την αύξηση των εσόδων.
-    προκαταβολικά μέτρα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος ενός προγράμματος συνολικής αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος.
-    τη διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
-    την πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ιδίως καθιστώντας το Δημοσιονομικό Συμβούλιο λειτουργικό πριν την οριστικοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και εισάγοντας ημιαυτόματες περικοπές δαπανών σε περίπτωση αποκλίσεων από τους φιλόδοξους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος αφού θα έχει προηγουμένως αναζητηθεί η συμβουλή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης από τους θεσμούς.
Έως 22 Ιουλίου
-    την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία αποτελεί μείζονα αναμόρφωση των διαδικασιών και ρυθμίσεων για το σύστημα πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και να μειώσει τα κόστη.
-    τη μεταφορά της Οδηγίας BRRD με υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αμέσως, και μόνο κατόπιν της νομικής εφαρμογής των πρώτων τεσσάρων προαναφερθέντων μέτρων, καθώς και της υιοθέτησης όλων των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτό το έγγραφο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού επαληθευθούν αυτές από τους Θεσμούς και το Eurogroup, μπορεί να ληφθεί μια απόφαση με την οποία θα εντέλλονται οι Θεσμοί να διαπραγματευτούν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU). Αυτή η απόφαση θα μπορεί να ληφθεί υπό τον όρο ότι οι εθνικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και εφόσον θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης για τον Ε.Μ.Σ. επί τη βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.1.
Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για μια επιτυχή σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας, η ελληνική πρόταση μεταρρυθμιστικών μέτρων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά για να λάβει υπόψη την έντονα επιδεινωμένη οικονομική και δημοσιονομική θέση της χώρας κατά τον τελευταίο χρόνο.  Η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να δεσμευθεί επίσημα ότι θα ενισχύσει τις προτάσεις της σε έναν σύνολο τομέων που έχουν προσδιορισθεί από τους Θεσμούς, με ένα ικανοποιητικό ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για νομοθέτηση και εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων σημείων αναφοράς, οροσήμων και ποσοτικών σημείων αναφοράς, προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια στην κατεύθυνση των πολιτικών σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει, ιδίως, σε συμφωνία με τους Θεσμούς:
-    να πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και να καθορίσει πολιτικές προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως τη δημοσιονομική επίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαία συμφωνηθέντων εναλλακτικών μέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.
-    να υιοθετήσει περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή όλων των συστάσεων της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων εμπορίου τις Κυριακές, περιόδων εκπτώσεων, ιδιοκτησίας φαρμακείων, γάλακτος και αρτοποιείων, εκτός από τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα,  τα οποία θα συμπεριληφθούν σε επόμενο βήμα, όπως και το άνοιγμα των μακρο-κρίσιμων κλειστών επαγγελμάτων (π.χ. θαλάσσιες μεταφορές).  Σε ακολουθία με την εργαλειοθήκη ΙΙ του ΟΟΣΑ, οι κατασκευές θα πρέπει να περιληφθούν στις προαπαιτούμενες δράσεις.
-    όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), εκτός αν μπορούν να βρεθούν εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα στον ανταγωνισμό, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.
-    όσον αφορά στην αγορά εργασίας, να καθιερώσει αυστηρές αξιολογήσεις και εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, βιομηχανική δράση και, σε εναρμόνιση με τη σχετική οδηγία της ΕΕ και τη βέλτιστη πρακτική, ομαδικές απολύσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την προσέγγιση που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς. Επί τη βάσει αυτών των αξιολογήσεων, οι πολιτικές της αγοράς εργασίας θα πρέπει να εναρμονισθούν με διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και δεν θα πρέπει να περιλάβουν επιστροφή σε πολιτικές του παρελθόντος που δεν είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης μιας ανάπτυξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς.
-     να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει τον χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης αποφασιστικής δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μέτρων για την ενίσχυση της διαχείρισης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τραπεζών, ιδίως εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα για πολιτική παρεμβολή ειδικά στις διαδικασίες διορισμούΕπιπροσθέτως, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τις παρακάτω δράσεις:
-    να αναπτύξουν ένα σημαντικά κλιμακούμενο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διαχείριση. Τα πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία  μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει πηγή για την προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου από τον Ε.Μ.Σ. και θα παράγει κατά τη διάρκεια ισχύος του νέου δανείου ένα σκοπούμενο σύνολο 50 δις ευρώ, εκ των οποίων 25 δις θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και 50% του οποιουδήποτε υπολοίπου (π.χ. 50% των 25 δις ευρώ) θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.
Αυτό το ταμείο θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επίβλεψη των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Σε συμφωνία με τους Θεσμούς και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει διαφανείς διαδικασίες και επαρκή κοστολόγηση των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές του ΟΟΣΑ και τα πρότυπα σχετικά με τη διαχείριση των Κρατικών Επιχειρήσεων.
-    σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης, να εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει σημαντικά την ελληνική Διοίκηση, και να βάλει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση των ικανοτήτων και την απο-πολιτικοποίηση της Ελληνικής Διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να παρασχεθεί μέχρι την 20η Ιουλίου έπειτα από συζητήσεις με τους Θεσμούς. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περισσότερο τις δαπάνες της Ελληνικής Διοίκησης, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.
-    να εξομαλύνει πλήρως τις μεθόδους εργασίας με τους Θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εργασίας στο έδαφος της Αθήνας, για να βελτιωθεί η εφαρμογή του προγράμματος και η παρακολούθηση. Η Κυβέρνηση πρέπει να συμβουλεύεται και να συμφωνεί με τους Θεσμούς σε όλα τα σχέδια νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς με επαρκή χρόνο πριν τη δημόσια διαβούλευση ή το Κοινοβούλιο.  Το Eurosummit επισημαίνει ξανά ότι η εφαρμογή είναι το κλειδί και σ' αυτό το πλαίσιο καλωσορίζει την πρόθεση των ελληνικών αρχών να ζητήσουν μέχρι την 20η Ιουλίου στήριξη από τους Θεσμούς και τα Κράτη Μέλη για τεχνική υποστήριξη και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτήν τη στήριξη από την Ευρώπη.
-    Με εξαίρεση το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, η ελληνική Κυβέρνηση θα επανεξετάσει, με σκοπό την τροποποίηση, τη νομοθεσία που εισήχθη σε αντίθεση με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, υπαναχωρώντας σε δεσμεύσεις προηγούμενων προγραμμάτων, ή θα προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα αντισταθμιστικά μέτρα για τα κεκτημένα δικαιώματα που  δημιουργήθηκαν στο μεσοδιάστημα.
Οι ανωτέρω καταγεγραμμένες υποχρεώσεις αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ελληνικές Αρχές. Ωστόσο, το Eurosummit κατέστησε σαφές, ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείει κάποια τελική συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα του Ε.Μ.Σ., το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε μία απόφαση επί του συνόλου του «πακέτου» (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών αναγκών, της βιωσιμότητας του χρέους και πιθανή χρηματοδοτική «γέφυρα»).
Το Eurosummit λαμβάνει υπόψη, ότι οι πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος κυμαίνονται μεταξύ 82 και 86 δις ευρώ, όπως έχουν εκτιμηθεί από τους Θεσμούς. Καλεί τους Θεσμούς να διερευνήσουν δυνατότητες να μειώσουν το χρηματοδοτικό πακέτο, διαμέσου εναλλακτικών χρηματοδοτικών οδών ή υψηλότερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Αποκαθιστώντας την πρόσβαση στις αγορές, γεγονός που αποτελεί το στόχο οποιουδήποτε προγράμματος χρηματοοικονομικής ενίσχυσης, μειώνει την ανάγκη άντλησης από το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο. Το Eurosummit λαμβάνει υπόψη τις επείγουσες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας, που υπογραμμίζουν την ανάγκη για πολύ γρήγορη πρόοδο στην επίτευξη μιας συμφωνίας με ένα νέο Μνημόνιο Συνεργασίας. Αυτές εκτιμώνται να ανέλθουν σε 7δις ευρώ μέχρι τις 20 Ιουλίου και ένα επιπρόσθετο ποσό 5 δις μέχρι μέσα Αυγούστου.
Το Eurosummit αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα  της διασφάλισης ότι το ελληνικό κράτος θα μπορεί να αποπληρώσει τις καθυστερούμενες οφειλές του προς το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδας και να τιμήσει τις υποχρεώσεις του τις ερχόμενες εβδομάδες για να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέπουν μια ομαλή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Οι κίνδυνοι του να μην ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βαρύνουν πλήρως με την Ελλάδα. Το Eurosummit καλεί το Eurogroup  να συζητήσει αυτά τα θέματα ως κατεπείγοντα. 
Δεδομένων των οξείων προκλήσεων του ελληνικού χρηματοοικονομικού τομέα, το συνολικό κονδύλιο ενός πιθανού νέου προγράμματος από τον Ε.Μ.Σ. θα πρέπει να συμπεριλάβει την διαμόρφωση ενός πακέτου 10 έως 25 δις ευρώ για τον τραπεζικό τομέα προκειμένου να καλυφθούν πιθανές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και δαπάνες εξυγίανσης, εκ των οποίων 10 δις θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε ξεχωριστό λογαριασμό στον Ε.Μ.Σ..
Το Eurosummit γνωρίζει ότι μια ταχεία απόφαση για νέο πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για το άνοιγμα των τραπεζών, αποφεύγοντας κατά συνέπεια μια αύξηση στο συνολικό  χρηματοδοτικό κονδύλιο. Η Ε.Κ.Τ./Ε.Μ.Ε. θα διενεργήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση μετά το καλοκαίρι. Το συνολικό πακέτο θα προβλέπει για πιθανές ελλείψεις κεφαλαίου που θα ακολουθήσουν τη συνολική αξιολόγηση αφού εφαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο.
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, που είχε ως επακόλουθο την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος. Το Eurosummit υπενθυμίζει ότι τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης υιοθέτησαν κατά τα τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή δέσμη μέτρων υποστήριξης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, η οποία εξομάλυνε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους και μείωσε τα κόστη σημαντικά.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανόν μακρύτερες περίοδοι χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσουν ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε διαχειρίσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση αξιολόγησης.
Το Eurosummit επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Οι ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να τιμήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως.
Υπό την προϋπόθεση, ότι όλες οι απαραίτητες συνθήκες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο έχουν ικανοποιηθεί, το Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Μ.Σ. δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της Συνθήκης του Ε.Μ.Σ., να εξουσιοδοτήσει τους Θεσμούς να διαπραγματευθούν ένα νέο πρόγραμμα του Ε.Μ.Σ., εφόσον οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης του Ε.Μ.Σ. έχουν εκπληρωθεί επί τη βάση της αξιολόγησης του άρθρου 13.1.
Για να βοηθηθεί η ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (κατά τα επόμενα 3-5 χρόνια), η Επιτροπή θα εργαστεί στενά με τις Ελληνικές Αρχές για να ενεργοποιήσει ποσό έως 35 δις ευρώ (υπό διάφορα προγράμματα της ΕΕ) προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως ένα εξαιρετικό μέτρο, και δεδομένης της μοναδικής κατάστασης της Ελλάδος, η Επιτροπή θα προτείνει την αύξηση της χρηματοδοτικής προκαταβολής κατά 1 δις ευρώ, προκειμένου να δώσει μία άμεση ώθηση στις επενδύσεις, υπό τη διαχείριση των νομοθετικών οργάνων της ΕΕ. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα παρέχει, επίσης, χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
 
Άρθρο 2
Φορολογικά Μέτρα

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 ν.2859/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις  εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.
Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο  Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις  εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό 6%.
Ο συντελεστής ΦΠΑ που ορίζεται για τα αγαθά και τις
 υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρ. 13 του άρθρου 14.»
β) Το Παράρτημα III …… αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙ¬ΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παράγραφος 1 του άρθρου 21)
 
Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2015 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2014, ΕΕ L 312/2014). 
1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. EX 0101, 0102, 0103 και 0104). 
2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια (Δ.Κ. 0105). 
3. Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιΐα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106). 
4. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, από βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ 0201, 0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).
5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά και σπέρματα (Δ.Κ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).
6. Γάλα, έστω και σε σκόνη ή συμπυκνωμένο ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, μη αρωματισμένο, χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου. Τυριά με εξαίρεση τα τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, τα λιωμένα τυριά, τα τυριά με στίγματα της διάκρισης 0406 40 και τα τυριά με περιεκτικότητα κ.β. σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 72%. Αυγά νωπά από όρνιθες του είδους Gallus Domesticus, για επώαση ή βρώσιμα. Μέλι φυσικό. (Δ.Κ ΕΧ 0401, ΕΧ 0402, ΕΧ 0403, ΕΧ 0406, ΕΧ 0407, 0409).
7. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. (Δ.Κ. 0602)
8. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαιρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).
9. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813). 
10. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008). 
11. Προϊόντα αλευροποΐας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108). 
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις που προορίζονται για σπορά. Κοπριά. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί, που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, 1203, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και 1209).
13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214). 
14. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη ή κατεργασμένη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).
15. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ.Κ. 1509 και 1510). 
16. Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή σε στερεή κατάσταση (Δ.Κ. 1701).
17. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (Δ.Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905). 
18. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (Δ.Κ. ΕΧ 2201).
19. Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209). 
20. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των κατοικίδιων ζώων (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309). 
21. Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό (Δ.Κ. ΕΧ 2501). 
22. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006).
23. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
24. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105). 
25. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808). 
26. Προφυλακτικά από καουτσούκ (Δ.Κ. ΕΧ 4014). 
27. Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές (Δ.Κ. ΕΧ 4401). 
28. Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας και παρόμοια με αυτά είδη υγιεινής προστασίας της γυναίκας, από χαρτί ή από βάτες (Δ.Κ. ΕΧ 9619).
29. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
30. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428). 
31. Γραφομηχανές με χαρακτήρες ΒRAILLE και ειδικές ηλεκτρονικές γραφομηχανές (ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα πρόσωπα (Δ.Κ. ΕΧ 8469). 
32. Αυτοκίνητα οχήματα καινουργή, που προορίζονται για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού ειδικά κατασκευασμένα ή διασκευασμένα για τη μεταφορά αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οποίων οι ειδικές θέσεις καλύπτουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των θέσεων, εφόσον αγοράζονται, εισάγονται ή αποκτώνται από άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που ασχολούνται με την εκπαίδευση, προστασία και περίθαλψη των ατόμων αυτών. (Δ.Κ. ΕΧ 8702). 
33. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713 και ΕΧ 8714).
34. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «εν¬δομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόμενοι καθετή¬ρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
35. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περι¬λαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδε¬σμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευ¬ές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκ¬χυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
36. Η παράδοση νερού. 
37. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).
38. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, 6112, 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονι¬κά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
39. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ ΕΧ 8401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας – τραχειοσωλήνες – φίλτρα (Δ.Κ ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ ΕΧ 8716, ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (Δ.Κ ΕΧ 8716, ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστη¬μα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (Δ.Κ ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ ΕΧ 8469), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ  ΕΧ 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ ΕΧ 3926), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ.Κ ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι απο¬χέτευσης (Δ.Κ ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.    Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
2.    Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
3.    Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους,  συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα.
4.    Η παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών και επιχειρήσεων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η παράδοση των συναφών ειδών.
5.    Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.
 
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία  υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξη τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο  λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.»
γ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από ……………………… Ειδικά η περίπτωση 3 του Κεφαλαίου «Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τροποποιείται με την ανωτέρω παράγραφο 2, ισχύει από 1.10.2015.
2. α. Στο άρθρο 20 του ν.3842/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στις περιοχές της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000, με πληθυσμό άνω των τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) μόνιμων κατοίκων, με βάση την τελευταία εθνική απογραφή, το ανώτατο όριο των συναλλαγών σε μετρητά ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ ανά συναλλαγή, εκτός από τις συναλλαγές που γίνονται με δημόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
β. Στο άρθρο 20 του ν.3842/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2,3 και 7 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής  ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής. Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικά με την απόδοση και την επιστροφή ΦΠΑ.»3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄  167 Α/23-7-2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 
Φορολογητέο εισόδημα                                        Συντελεστής
       (ευρώ)                                                                 (%)
   <50 .000="" 29="" nbsp="" span="">
   >50.000                                                                 33% »
4. Το πρώτο εδάφιο της  παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄  167 Α/23-7-2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που  προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό  τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει «από επιχειρηματική δραστηριότητα» για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.»5. Στον ν.4174/2013 μετά το άρθρο 55 προστίθεται άρθρα 55 Α ως εξής:
«Άρθρο 55 Α΄
1. Αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος, με πρόθεση:
α) αποκρύπτει φορολογητέα ύλη, ή β) παραπλανεί τα όργανα της φορολογικής διοίκησης σχετικά με  φορολογητέα ύλη ή γ) δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς εισπραχθέντα ή οφειλόμενο ΦΠΑ ή παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, με αποτέλεσμα την απόλαυση περιουσιακού οφέλους για τον ίδιο ή για τρίτους με αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου, που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό ... του οφειλόμενου ανά φορολογία και ανά έτος φόρου και τουλάχιστον σε .... ευρώ ανά φορολογία και ανά έτος, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.
2. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται αμέσως, και πάντως όχι πλέον των τριάντα ημερών από την σύνταξη της σχετικής εκθέσεως ελέγχου,  μηνυτήρια αναφορά από τα αρμόδια  όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περίπτωση καθυστέρησής τους,  από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται και στην περίπτωση του άρθρου 42 ΠΚ. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
3. Σε περίπτωση παραπομπής του κατηγορούμενου για φοροδιαφυγή στο ακροατήριο, δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα των άρθρων 54 και 55 του παρόντος. Ο φόρος και οι τόκοι επιβάλλονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30 επόμενα, 40 επόμενα και 53 του παρόντος. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία.»
6. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 12 του ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρ8. 58  του ν. 4331/2015, καταργείται.
7. α. Η παρ. 1 α του άρθρου 44 του ν.4111/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου  κυβισμού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης   καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεση της η ΓΓΠΣ.»
β. Στην παρ. 1 β του άρθρου 44 του ν.4111/2013 προστίθενται περιπτώσεις v, vi και vii ως ακολούθως:
«v) για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, μήκους από 5 έως και 7 μέτρα ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)
vi)  για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, μήκους από 8 έως και 9 μέτρα ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (10%)
vii) για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, μήκους μεγαλύτερων από 10 μέτρα    ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (13%).»
Από το φόρο των περιπτώσεων v, vi και vii εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο , τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.
γ. Ο συντελεστής των υποπερ. ii, iii και iv της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) ορίζεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%).
δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 και μετά που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται από το έτος 2015 και εφεξής8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29  του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) επί ολόκληρου του ποσού.
β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί ολόκληρου του ποσού.
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί ολόκληρου του ποσού.
στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.
ζ) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.»
 
Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Άρθρο 3
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/2010 (A’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται «Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑT.»2. Το άρθρο 3 του ν. 3832/2010 (A’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Συμβουλευτική επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.).
2. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται από δεκαεπτά (17) μέλη με δικαίωμα ψήφου που στον κύκλο εργασιών τους αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία ως χρήστες. Kάθε ένα από τα μέλη, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται αντίστοιχα από:
α) το Υπουργείο Οικονομικών
β) την Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
δ)  το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,
ε) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.),
στ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
ζ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),
η) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).,
θ) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.),
ι) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
ια) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
ιβ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), και
ιγ) την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές (European Statistical Advisory Committee).
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αυτοδικαίως μέλος της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. και συμμετέχει στις εργασίες και στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.
3. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης μελών της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. και μέχρι τον ορισμό νέων μελών, η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.  μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα (10) φορές ανά έτος, ακθώς και κάθε άλλη φορά κρίνεται αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις μπορούν να διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεδιάσκεψη.
5. Ο Προέδρος της επιτροπής ορίζεται για θητεία δυο (2) ετών, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. 
6. Με απόφαση της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της. Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
7. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συνδράμει την ΕΛ.ΣΤΑΤ. όσον αφορά τη συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών στο συντονισμό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της εθνικής πολιτικής στατιστικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
8. Κατά την προετοιμασία του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος και του ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. γνωμοδοτεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με τα εξής:
α) Τους τομείς, στους οποίους ενδέχεται να χρειασθεί η ανάπτυξη νέων στατιστικών από το ΕΛ.Σ.Σ.
β) Την εναλλαγή ή μη της προτεραιότητας παραγωγής υφισταμένων στατιστικών από το ΕΛ.Σ.Σ. 
γ) Τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η χρησιμότητα των στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. για τους χρήστες.
δ) Κατά πόσον το εύρος, το επίπεδο λεπτομερούς ανάλυσης και το κόστος των στατιστικών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
9. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. γνωμοδοτεί επίσης στην ΕΛ.ΣΤΑT., εφόσον υποβληθεί σε αυτή σχετικό ερώτημα της ΕΛ.ΣΤΑT., για θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις των χρηστών των στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ., την αξιολόγηση της χρησιμότητας υφισταμένων στατιστικών το ΕΛ.Σ.Σ., και την πολιτική διάδοσης στατιστικών οι οποίες παράγονται από φορείς του ΕΛ.Σ.Σ.
10. Εάν η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί ή η γνώμη της σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου δεν δοθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται προς τούτο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η σχετική πράξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκδίδεται και χωρίς αυτήν.»
3. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 ν. 4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις εργασίες της επιτροπής συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος μετέχει επίσης στις συνεδριάσεις της, χωρίς ψήφο».
5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), καταργείται.
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ύστερα από γνώμη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εγκρίνει ανά τριετία το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.)».
7.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής: 
« Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, και μετά από γνώμη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας στο οποίο λαμβάνει υπόψη τα ετήσια προγράμματα εργασίας των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.» 
8. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρέχει τη γνώμη της, πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή, για κάθε διάταξη, η οποία αφορά την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ή τις επίσημες στατιστικές της χώρας, ή με την οποία ο παρών νόμος τροποποιείται ρητώς ή σιωπηρώς».
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει, ότι η εξειδίκευση διατάξεών του μπορεί να γίνεται με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή με συμφωνίες συνεργασίας με τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευσή τους».
10. Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 13 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 323 του ν. 4072/2012 (Α’ 86),  αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής και πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχομένου Προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και οι προβλεπόμενες αποδοχές του, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η πράξη συγκρότησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με όλο της το περιεχόμενο και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για τη διαδικασία επιλογής.
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του απερχομένου, η θητεία αυτού παρατείνεται αυτοδικαίως, έως τον διορισμό νέου Προέδρου. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πρόσωπο που έχει εκπέσει από την ιδιότητα αυτή.
2. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι (α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών και (β) η εμπειρία του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 338 παρ. 2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισμού 223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη στατιστική επιστήμη και δημοσιευμένο επιστημονικό έργο. 
3. Για την επιλογή του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Υπουργός Οικονομικών συγκροτεί με απόφασή του που εκδίδεται πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Έργο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προεπιλογή του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της επιτροπής.
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται αποκλειστικά πρόσωπα με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής:
(α) ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
(β) ένα μέλος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
(γ)  ένα μέλος ορίζεται από το γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής των Ελλήνων. 
Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που συλλέγει, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στον μέγιστο βαθμό στα νόμιμα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η επιτροπή καταρτίζει πίνακα των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων, τους οποίους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Με αιτιολογημένη εισήγησή της, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη κρίση για κάθε υποψήφιο, η επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους σε πίνακα κατά σειρά αξιολόγησης και προτείνει στον επικρατέστερο στον Υπουργό Οικονομικών. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δεν συμφωνεί με την εισήγηση της επιτροπής, μπορεί να προτείνει ως Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στην επιτροπή πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποκλειστικά κριτήρια επιλογής και αφού η επιτροπή του γνωστοποιήσει την κρίση της σχετικά με την ανταπόκριση του υποψηφίου στα κριτήρια επιλογής. Η εισήγηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η αιτιολογία της τυχόν αποκλίνουσας από την εισήγηση της επιτροπής επιλογής του Υπουργού Οικονομικών και η σχετική επ’ αυτής κρίση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»
11. Μετά την περίπτωση ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 323 ν. 4072/2012 (Α’ 86),  προστίθεται περίπτωση ιγ) ως εξής, με αναρίθμηση των επομένων περιπτώσεων:
«Ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.».
12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω θέσεων ως και ο αριθμός των θέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο καθορίζονται, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης για πλήρωση των θέσεων δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ο οργανισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ή ο οργανισμός δεν καθορίζει τα στοιχεία αυτά, στην προκήρυξη, με την οποία επίσης ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια και προσόντα για την πλήρωση των θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Αρμόδιος για τον καθορισμό όλων των ανωτέρω στοιχείων και για την έκδοση της προκήρυξης είναι ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Κατά τα λοιπά, για την πλήρωση των θέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δημόσιου τομέα, ή ΔΕΚΟ μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η μετάταξη διενεργείται με αποφάσεις του αρμοδίου για την υπηρεσία ή τον φορέα από τον οποίο γίνεται η μετάταξη Υπουργού και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»
13. Το εδάφιο ιδ του άρθρου 17 του ν. 4270/2014 (Α’ 86) καταργείται.
14. Το εδάφιο ιε του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 (Α’ 86) αντικαθίστανται ως εξής:
«Συγκεντρώνει στοιχεία και τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, τα οποία υποχρεωτικά παρέχονται από οποιονδήποτε φορέα του Δημόσιου Τομέα, καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή δάνεια από το Κράτος, με την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά δυνάμει ειδικών νόμων. Παρέχει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά δυνάμει ειδικών νόμων.»
15. Το άρθρο 32 του ν. 4270/2014 (Α’ 86) καταργείται.
16. Η υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 4 ν.4270/2014 εκδίδεται και δημοσιεύεται εντός διαστήματος επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η δε εκλογή Προέδρου και μελών του Δ.Σ. ολοκληρώνεται εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ημιαυτόματα μέτρα περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων.
17. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περιπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
 
Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 4
 
1.     Από 01.01.2023 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το 62ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.
Τα προβλεπόμενα μέχρι 30.06.2015 μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από 01.07.2015 κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος 2022.
Στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 01.01.2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφ’ όσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, σε κάθε άλλη περίπτωση δε, με όριο ηλικίας το 55ο έτος.2.    Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.3.    Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:
α.   υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές
β.  μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
γ.  σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων
δ.  ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του  Ν. 612/774.    Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.06.2015 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε.
5.    Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη (οργανικό ποσό) που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).
 
Άρθρο 5
 
1.     Από 01.01.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.2.    Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των εντασσομένων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του Ν. 4052/2012.3.    Από 01.01.2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015.4.    Από 01.07.2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.5.    Από 01.07.2105 καταργούνται σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και εναρμονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ.
Άρθρο 6
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης, τις λεπτομέρειες και την διαδικασία εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός ορίζεται διαφορετικά σε άρθρα του.

27 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Μπάχαλοοοοοςςςςςς!!!!!

Θα καταλάβεις κάποτε, πάνω από τις στάχτες, ότι αυτά τα πολιτικά νούμερα, αυτοί οι κλόουν της αριστεράντζας, αυτός ο συφερτός, το συνονθύλευμα, το τσούρμο, η βαβέλ κλπ, θα καταλάβεις ότι προκάλεσε τόσο κακό στον τόπο όσο καμιά ξένη κατοχή, εισβολή....

Θα καταλάβεις κάποτε ότι όταν υιοθετούνται βαρεμένες, μυαλοκαμένες, στοκαρισμένες, ψεκασμένες απόψεις θα οδηγηθείς σαν χώρα στα τάρταρα...

Τόσο καιρό κάποιοι σχολιαστές με αμοιβαδοειδή λογική, κατ' εμέ, γράφανε δύο αράδες ασύντακτες ότι φέρνω τον αρμαγεδώνα τρομοκρατώ και τίποτα δε θα συμβεί....

Χθες ο ταμτάκος φαινόταν ειλικρινής και ρεαλιστής, είχε ξεκαβαλικεύσει από το ροζ συννεφάκι και είχε προσγειωθεί, με πάταγο είναι η αλήθεια, στην στυγνή πραγματικότητα.

Από την άλλη μεριά οι ιδεοεμονικοί της επωνομαζόμενης αριστερής πλατφόρμας στα ίσια μιλάνε για εθνικό νόμισμα, προτείνουν ανύπαρκτες εναλλακτικές και βγάλανε τα χατζάρια κατά των ευρωπαϊστών του σύριζα.

Σας έχω χιλιογράψει τι πρέπει να κάνει ο Τσίπρας..

Να πετάξει όξω τους ακραίους (από δεξιά του και αριστερά του). Να συνεννοηθεί με τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του τόπου και να ζητήσει να στηριχθεί κυβέρνηση που θα έχει σκοπό να εφαρμόσει το μνημόνιο (καλό - κακό)....

Τα ακρονεοφιλελεύθερα μονεταριστικά καθίκια της ευρώπης με προτεστατνική εκδικητικότητα καιροφυλακτούν, περιμένουν τον χρήσιμο ηλίθιο να ολοκληρώσει το έργο του και ελπίζουν στην πολιτική αναταραχή στη χώρα.....

Ο κίνδυνος πλέον είναι η πολιτική αναταραχή στη χώρα και όποιος την προάγει διαπράτει εθνικό έγκλημα!!!!!!!!

Δεν ξέρω πως, αλλά χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα, χρειαζόμαστε εθνική συνεννόηση, χρειαζόμαστε υπευθυνότητα και υπέρβαση.

Οποιαδήποτε λύση και αν επιλεχθεί πρέπει να στηριχθεί από σύμπαντα το λαό και τα πολιτικά κόμματα, διαφορετικά είναι βέβαιο ότι η καταστροφή θα διογκώνεται και θα ολοκληρωθεί με τραγικές συνέπειες για όλους μας......

Δεν κινδυνολογώ, ξέρω ότι και εσείς το πιστεύετε.

Οι διαφορετικές απόψεις χρειάζονται, αλλά η αντίληψη "μουλά" ότι η δική μου άποψη είναι η σωστή και την διακυρήττω με υψωμένο το δάκτυλο και κατακεραυνώνω τους συνομιλητές μου ως δαιμονισμένους οδηγεί σε διχασμό, σε καταστάσεις κοινωνικής αποσύνθεσης και τραγικής κατάληξης...

Από ότι καταλαβαίνω και απ' ότι διαπιστώνω από τον περίγυρό μου και όχι μόνο, οι περισσότεροι που ψήφισαν σύριζα είναι φιλοευρωπαίοι. Οι βουλευτές του σύριζα που είναι υπέρ της δραχμής ως ποσοστό δεν αντιπροσωπεύουν το ίδιο ποσοστό στο λαό.

Μιλάγανε για εναλλακτικές, αλλά δεν παρουσίασαν ούτε μία!!!!

Μιλάνε τώρα για δραχμή, έτσι αόριστα και στον αέρα, αλλά δεν έχουν παραθέσει ούτε ένα λογικό επιχείρημα υπέρ αυτής της λύσης!!!!!

Ας τολμήσει να συνεχίσει την εκκαθάριση των ακραίων, άρχισε.....ας την ολοκληρώσει και τότε θα δει ότι αυτά τα σταλινικά απολιθώματα είναι κάτω του 1%, ας τα αφήσει να υπερθεματίζουν με τα πιθήκια υπερ του ανίσχυρου νομίσμτατος και όχι του εθνικού που για προγονόπληκτους λόγους σου κεντρίζουν το θυμικό...

Ταλαντεύτηκε, άλλωστε και γι' αυτό το κουτούπωνα αγρίως, τελικά αποφάσισε και ας προχωρήσει....και που ξέρεις.....ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΤΟΥ.....η ζωή λύνει τα προβλήματα.....Ανώνυμος είπε...

Και για να επιτευχθεί η πολιτική σταθερότητα και να στηριχθεί η κυβέρνηση από το λαό πρέπει να παρθούν ΔΙΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ!!!!!

Όμως με ποιά λογική????

πχ. Φαρμακοποιοί.

"και με τους πριν και με τους τώρα και με όποια κατάσταση της χώρας, εμάς δεν μας νοιάζει τίποτα, θέλουμε το καθεστώς που είχαμε.....και το φαρμακείο ήταν χρυσορυχείο...."

Βάζω σκαμνάκι, κατεβάζω κουτάκι και 35% κέρδος.....

Και κρέμες παιδικές και γάλατα παιδικά και πάνες ακράτειας και σερβιέτες και προφυλακτικά και καραμέλες και καλλυντικά και κρέμες και αντηλιακά σώματος και συμπληρώματα διατροφής και παπούτσια (ανατομικά τα βαφτίζαμε τα γόβα στιλέτο) και και και ....σούπερ μάρκετ δικέ μου

αααααα και να μην το ξεχάσω.....

Δεν θ' ανοίγει φαρμακείο δίπλα στο δικό μου....είμαστε πολλά και δεν πρέπει να μοιραστούμε ....μοναχοφάηδες.....

Και καρδιολόγοι είμαστε πολλοί ρε μεγάλε, γιατί άφησες τον άλλο να ανοίξει καρδιολογικό ιατρείο στην ίδια πολυκατοικία με μένα????

Στηρίξτε τον πρωθυπουργό, μην φέρνετε μπάχαλο, μην δημιουργείτε ανακατοσούρα.....στην καμπούρα μας θα ξεσπάσουν όλα......μπορούμε να τα καταφέρουμε και να γίνουμε ένα κανονικό κράτος που θα ζει με τα δικά του και όχι με δανεικά....τόσο απλά τόσο κυνικά..

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Βοηθάτε τον πρωθυπουργό να μην υποχωρήσει στις σειρήνες της συνταξιοδότησης των 45άρηδων και 50άρηδων......(τάκοψε λένε ο κουτρουμάνης και ο λοβέρδος) ναι αλλά οι πρόωρες υπάρχουν ακόμα.....για ποιούς????

Και σου λέει ο γερμαναράς...

ρε δικέ μου η δική μου γυναίκα δουλεύει μέχρι τα 67, γιατί εσύ έβγλαλες και βγάζεις την κοπελιά 42 ετών παρακαλώ της ολυμπιακής, 33 ετών στον ΟΤΕ (18 διορίστηκε + 15ετία), την 45 ετών της τραπέζης, τον 47 ετών στρατιωτικό, τον 47 ετών του ΟΣΕ (διορισμένος από τα 16 μαθητεία + 31 με στρατό εντός κλπ) με πλήρη σύνταξη και μην κουράζω άλλο....

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΕΚΑΣ (τόχω ξανααναλύσει αλλά δεν πειράζει..)

Όταν κάποιος είχε πχ 550 ευρώ σύνταξη (ίσως από δουλειά με μαύρα δεν είχε πολλά χρόνια) ερχόταν το κράτος και του έδινε άλλα 250 ευρώ ΕΚΑΣ για να έχει το ελάχιστο (εγγυημένο0 εισόδημα να ζήσει αξιοπρεπώς......δηλαδή οι άλλοι φορολογούμενοι πλήρωναν τα 250 ευρώ για λόγους κοινωνικούς να μην φυτοζωήσει...

Υπήρχαν όμως κάποιοι που είχαν εισοδήματα από άλλες πηγές (ελιές, ενοίκια, τόκους κλπ) που με τη σύνταξη και αυτά φτάνανε τα 800 ευρώ.....

Πρέπει αυτός να πάρει ΕΚΑΣ ναι ή όχι?????

Πρέπει να του πληρώσουν οι άλλοι φορολογούμενοι τα 250 ευρώ που τα έχει εισοδήματα από αλλού????

Ε, λοιπόν οι αριστεράντζες της τεμπέλας σε δουλεύανε και σου λέγανε ότι κόβει το ΕΚΑΣ σε όλους.....δε μιλάγανε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κλπ

Κόβανε σ' αυτούς που είχαν από αλλού εισοδήματα......

Στηρίξτε την κυβέρνηση σ' αυτό το μέτρο και όπου βρίσκετε τον Τάκη(στρατούλη) κάντε του αυτή την ερώτηση (αν σας ακούσει βέβαια....)

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΚΛΟΠΗΣ, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ, ΕΙΣΦΟΔΙΑΦΥΓΗΣ κλπ

Κάποιο ζουδάκι κάποτε εδώ μέσα προσπάθησε να μειώσει τα χιμαρώδη κατεβατά μου περί φοροκλοπής από χιλιάδες εκατομμύρια, με τις αποδειξούλες του σκορδά και του λαϊκατζή


Κάποιο άλλο ανθρωπάκι άρχισε να αντιπαραθέτει τη φοροδιαφυγή των ομίλων κλπ (λες και τους δικιολογούσα, αλλά η αντιδραστικότητα τα τύφλωνε...)

Τώρα που όλοι χωνέψαμε τι σημαίνει φοροκλοπή (αντικοινωνική και επικίνδυνη συμπεριφορά το λιγότερο) ας βοηθήσουμε το κράτος να μαζέψει τους φόρους του, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε......

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΦΠΑ (Φου Που Ααα)

Έχει δίκιο ο τσίπρας και ο βαρουφάκης....

είναι θέμα εισπραξιμότητας και όχι αύξησής του.....

και σου λέει ο ολλανδός....

ρε μεγάλε μάζεψέ τον, αλλά μέχρι να τον μαζέψεις πρέπει να πάρεις στο ταμείο του κράτους χρήματα για να πληρώσεις μισθούς και συντάξεις....εγώ δανεικά δε σου δίνω και ας έλεγες "θα μας τα δόκουν τι θα κάνουν"...

Ανώνυμος είπε...

Χψ σε ποια ηλικία βγήκες στη σύνταξη ?

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Το θέμα είναι η ανεργία και ειδικά των νέων......δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά, δεν υπάρχουν έσοδα ασφαλιστικά και φορολογικά στο κράτος, υπάρχει έλλειμα, υπάρχουν περικοπές (μέτρα)...

Πρέπει ν' ανοίξουν δουλιές λοιπόν....

Ποιος θα κάνει επενδύσεις για να δουλέψουν οι άνθρωποι???

Οι επενδυτές, δηλαδή αυτοί που θα διαθέσουν λεφτά....

Αλλά για να τα διαθέσουν πρέπει να αισθανθούν ασφάλεια επενδυτική, κέρδος, και άνεση στο επιχειρείν (όχι νάναι έρμαιο του κάθε γιδοξουριού στην περιοχή που θέλει ν'ανοίξει μια επιχείρηση...φυσικά ίσως για το κατι τις....)

Ο κ. Τσίπρας τζάμπα να δώσει το ελληνικό αρκεί να γίνει επένδυση και να δουλέψουν 30 ή 40 χιλιάδες άνθρωποι...

Ο ταμτάκος τζάμπα να δώσει κρατική περιουσία να επενδύσουν επενδυτές, αφού για 10άδες χρόνια σαπίζουν και φωλιάζουν χουχουλούζες...

Ανώνυμος είπε...

Πριν ήταν ταμτακος, τώρα πρωθυπουργός, ε;

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Φυσικά και θα πήρες μυρουδιά, μικρή μου, ότι οι τράπεζες δεν είναι τίποτα σκρουζ τραπεζίτες που μετράνε τις λίρες στα υπόγεια.....είναι οι καταθέτες!!!!

Το να φας τον ιδρώτα του άλλου που είχε 5 δεκάρες στην άκρη για ώρα ανάγκης και να τον στήνεις στην ουρά να πάρει αυτόν τον ιδρώτα και ταυτόχρονα να ζητάς ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΑΑΑΑΑΑ (θυμάστε αυτό τον κουφό τον πυργιώτη εργατολόγο) και να ζητάς χάρισμα των δανείων (όόόχι, δε μας κάνει η εξυπηρέτηση θέλουμε χάρισμα) προάγει την ανηθικότητα και ο τσίπρας σωστά δεν το δέχτηκε.....

Από αρχαιοτάτων χρόνων τα δανεικά (όχι τα εκβιαστικά δοθέντα) πρέπει να επιστρέφονται και αν δυσκολεύεται ο δανειολήπτης πρέπει να διευκολύνεται.....αλλά η λογική δεν πληρώνω, δεν χρωστάω δεν δίνω το διακοποδάνειο, δεν δίνω το στεγαστικό δεν δίνω το επαγγελματικό δηλαδή δεν δίνω αυτό που αβίαστα και χωρίς εξαναγκασμό πήρα......είναι αντικοινωνικό, επικίνδυνο και ανήθικο......

Το να διευκολυνθεί ναι ναι ναι, το να διαγραφούν κάποιων που αποδεδειγμένα δεν μπορούν ναι ......αλλά και να μην πληρώνουν και να έχουν τις υποθήκες δικές τους πάει πολύ (εξαιρείται φυσικά η 1η κατοικία και ας αφήσουν τη σπέκουλα οι αριστεράντζεες)

Ανώνυμος είπε...

Δεν διαβάζεις με προσοχή, προκατειλημένος είσαι εναντίον μου, πάντα αναφερόταν και ως ταμτάκος και ως πρωθυπουργός και ως τσίπρας κλπ

Και εδώ σε προηγούμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης έτσι αναφέρεται .....τι εμπάθεια βγάνεις αδερφούλι μου??? τέτοια στραβωμάρα για να μου την πεις τάχα μου.....

τέλος πάντων το ταμτάκος το έχω δικαιολογήσει πιο παλιά και τον θεωρώ άκρως πολιτικό όρο (πάντα πολιτικά τον κρίνω, γιατί ο άνθρωπος μια χαρά οικογενειάρχης και μια χαρά παιδί και μια χαρά τίμιος είναι)

Ο σκωπτικός χαρακτηρισμός δημοσίων προσώπων δεν έχει, τουλάχιστον για μένα, υποτιμητική χροιά για τα πρόσωπα αυτά καθ' εαυτά, αλλά δηκτικό χαρακτηρισμό των ενεργειών τους που αφορούν τη ζωή μου, τη ζωή μας και άμα διαφωνώ θα αντιδρώ και θα χαρακτηρίζω και θα διαφωνώ κλπ πάντα στα πλαίσια του πολιτικού χαρακτηρισμού.....αν κατάλαβες, κατάλαβες...

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Σου λέει ο τοκογλύφος δανειστής.

Ρε δικέ μου χρωστάς και δεν μπορείς να εκπληρώσεις το χρέος σου....πολύ ωραία...

Έχει όμως (σαν κράτος) περιουσία, τρανή περιουσία........πούλα κάτι να μαζέψεις κανα φράγκο να το βάλεις στο τραπεζικό σου σύστημα να μην καταρρεύσει.....γιατί ζητάς από μένα δανεικά και θέλεις ανέγκιχτη την περιουσία σου????

Η αριστεράντζα θα αρχίσει να λέει ότι θέλουν την περιουσία για ένα κομμάτι ψωμί (επειδή είμαστε σε ανάγκη κλπ κλπ) Ναι, αλλά εμείς έχουμε το πρόβλημα, εμείς τα κάναμε σκατά, εμείς τα φτάσαμε εδώ .....και ωραία ζητάμε την βοήθεια των εταίρων, αλλά να τους βρίζουμε κιόλας από πάνω.....πάει πολύ ρε μάτι μου, πάει πολύ, ανεβαίνει η γαϊδούρα στην καρυά......

Και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολάκερη δε γίνεται, να τετραγωνίσεις τον κύκλο με αρλούμπες πίστεψες και πιστεύεις ότι γίνεται......ώρα καλή στην πρύμνη σου λοιπόν.......

Ανώνυμος είπε...

Πες μας τώρα και πότε πήρες σύνταξη και πόσο δουλεψες και πόσους φαρμακοποιους γνωρίζεις να εισπράττουν 35 %,γιατί σ αυτό το ψευδος έχω να σου πω πολλά, αλλά δεν αξίζει καθώς διαθέτεις πολιτικό συλλογισμο Βενιζέλου, άστα να πάνε δηλαδή

Ανώνυμος είπε...

Και επειδη πάντα έκρινα πράξεις και ενέργεις και ποτέ πρόσωπα, σχετικά με τον τσίπρα έχω να πω τούτο.

(πάντα με τα δικά μου ζύγια, που μπορεί να μην είναι σωστά)

Όταν έλεγε, σχεδίαζε, έπρατε και δεν συμφωνούσα, το κουτούπωνα, το χλεύαζα, το επέκρινα, το πολέμαγα με σκοπό να δείξω την επικινδυνότητα των πράξεών του ή των παραλείψεών του.....

Όταν λέει ή θα σχεδιάζει ή θα πράττει κάτι που θα συμφωνώ, θα το επικροτώ, θα το υποστηρίζω, θα το υπερασπίζω......

Τι πιο απλό για να καταλάβεις ότι δεν είμαι στόκος, ότι δεν κρίνω πρόσωπα αλλά γραφόμενα, δεν κρίνω πρόσωπα αλλά πράξεις, δεν κρίνω πρόσωπα αλλά σχέδια και προθέσεις που διαφωνώ και ειδικά δεν διαφωνώ με την αριστερή ηθική όπως εγώ την ξέρω, αλλά με την αριστεράτζα της τεμπέλας όπως αυτή χιλιοεκφράστηκε σφιχταγκαλιασμένη με ψεκασμένες ακροδεξιές απόψεις (έτσι μούπε ο πνευματικός μου) και με ανίερες κολεγιές με τα πιθήκια.......

Ανώνυμος είπε...

Το 35 % υπήρχε φίλε μου και τόκοψε ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και τον σκυλοβρίσανε και απεργήσανε και ανέβηκαν στα κεραμίδια.....όχι πονηρούλη κατεργαράκο θα κρίνεις πριν μνημονίων, θα κρίνεις το πόσο ψηλά είχε φτάσει η φαρμακευτική δαπάνη, τι προστατευτικότητα υπήρχε και ακόμα υπάρχει και αν πρέπει να υπάρχει ....

Πχ

Εγώ άσχετος με το επάγγελμα, επειδή έχω λεφτά και είμαι επενδυτής, αγοράζω μια κλινική και είναι δική μου. Μέσα σ' αυτή εργάζονται ως μισθωτοί γιατροί νοσηλευτές κλπ

Γιατί να μην μπορώ να έχω και φαρμακεία που όμως θα εργάζονται φαρμακοποιοί????

Λοιπόν άκου για να μαθαίνεις.

Στην ευρώπη το 80% ++ του πληθυσμού είναι μισθωτοί.

Στην ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν και είναι ελευθεροεπαγγελματίες με μαγαζάκια και προστατευτικότητα τύπου σοβιετίας....

Η μάχη είναι να γίνουμε ευρώπη, να σταματήσει η τρούπα το μαγαζάκι που και οι τιμές αναγκαστικά είναι υψηλές και δεν μπορεί να συνεχιστεί ότι οι άλλοι πληρώνουν για μένα (φόροι υπέρ τρίτων, κλειστό επάγγελμα, προστατευτικότητα κλπ)

Εγώ μιλάω με γεγονότα και παραδείγματα, η εύκολη αφοριστικότητα έχω να σου πω πολλά.....αλλά άστα για τα χαϊβάνια.....εδώ ξεβράκωσε αν μπορείς τα επιχειρήματα με επιχειρήματα και όχι με αφορισμούς .....

Ξεκίνα από τους φαρμακοποιούς πριν μνημονίων, γιατί αν τώρα είναι αλλιώς παραδέξου ότι τα μνημόνια 1 και 2 φέρανε κάπως σε ίσιο δρόμο την αγορά (πχ το κέρδος τώρα ξέρω ότι είναι κοντά στο 15%, ξέρω ότι ο ΕΟΠΥ δεν τους πληρώνει και δεν έχουν ρευστότητα και τα ΜΣΦ τους την δίνει και προβλήματα έχουν ) αλλά να συνεχιστεί το καθεστώς του κουαρτέτου (φαρμακοβιομηχανίες, γιατροί, διαγνωστικά, φαρμακεία) που φάγανε δις και δις με την αλόγιστη σπατάλη, πάει πολύ δικέ μου....

Ήρεμα λοιπόν και θεματάκια θεματάκια μπορείς να συγκεκριμενοποιήσεις....εγώ το κάνω....που ξέρεις μπορεί και να συμφωνούμε και να μην το βλέπεις......γιατί εγώ έχω αναθεωρήσει και αναθεωρήσει απόψεις και θέσεις....δεν έμεινα στατικό απολιφάδι του σταλινισμού μου......η ζωή βλέπεις λύνει τα προβλήματα και θέλω να λυθούν όσο γίνεται πιο ανώδυνα και γι' αυτό είμαι οξύς και δηκτικός σε σημείου ...καθικιού...

Ανώνυμος είπε...

και όσο αφορά τη σύνταξη βγήκα στα 62 μου και είμαι κάπου 13 χρόνια συνταξιούχος του ΙΚΑ, αλλά ως προς τι αυτό????

Ανώνυμος είπε...

Και να μην ξεχνάς ότι αν στραβώνει κάπου ένα πράμα αφορά όλους μας, αλυσίδα ακολουθούν οι υπόλοιποι και εδώ κατακρίνω τους φαρμακοποιούς.....λες και δεν τους αφορά η κατάσταση της χώρας ειμή μόνο η δική τους συντεχνία με τα προβλήματα που πράγματι έχουν......

Είναι σαν να σου λένε.

"τι με νοιάζει εμένα, εγώ τα δικά μου προβλήματα θέλω να λυθούν και θα αγωνιστώ να λυθούν" (δεν λεώ θα εκβιάσουν να λυθούν όπως κάνανε χρόνια και χρόνια όλες οι συντεχνίες σε τούτη τη χώρα)...

Χρεωκόπησαν τα ταμεία (και από την πολυφαρμακεία και από άλλα)

Δεν έχει ο ΕΟΠΠΥ λεφτά να πληρώσει τους φαρμακοποιούς....

Φωνάζουν για την ρευστότητα.......

Ποιος δημιούργησε το πρόβλημά τους ωεεεοοοο>>>>.


Εδώ ταιριάζει το "όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στ΄ αλάτι"

Ανώνυμος είπε...

Ειδικά για τους φαρμακοποιούς ότι θες....σε περιμένω ,,,,ιδού πεδίον δόξης να με κολήσεις στον τοίχο.....εμπρος ντεεεεε

Ανώνυμος είπε...

πραγματικα ποσα δισεκατομμυρια πληρωσαν τα ασφαλιστικα μας ταμεια στην πολυφαρμακια με την υπερσυνταγογραφηση και τις εξετασεις τις μη απαραιτητες και ποιος οφεληθηκε απο αυτη την τακτικη. Μην προκαλουμε τη νοημοσυνη των αλλων ειναι εξοργιστικο...και απο οτι διαπιστωνω ο κοσμος ειναι οργισμενος με τις συντεχνιες και τα συμφεροντα...

Ανώνυμος είπε...

Ο Άκης Μπαδογιάννης, μέλος της Κ.Ε του σύριζα γράφει και καταλήγει στο Iskra.

....Eναλλακτικές λύσεις υπήρχαν; Ναι υπήρχαν! Πολιτική θέληση να εφαμοσθούν δεν υπήρχε. Υπερίσχυσε ο «μονόδρομος» των μνημονίων!

Τράβα μίλα του....και έχει σαν τίτλο στο άρθρο του περί εναλλακτικών λύσεων...


Μία ρε μπάρμπα πες. ΜΙΑ νάχει και το τσιουπάκι εδώ μέσα να την πει να μην αεροβατούμε όλοι μας στην τελική....πες μία!!!!

ή έχει μπερδευτεί με τις μπαρούφες της περσόνας..

ή δεν πίστεψε τον Λαφά ότι η ΤτΕ έχει 22 δις....

ή κατέρρευσε ο μύθος του Πούτιν και των BRICS...

ή είναι τόσο εμμονικός που δεν ξεκολάει με τίποτα....

Ανώνυμος είπε...

ΕΞΕΡΑΙΤΙΚΑ ΜΗΗΗΗΗΗ ΒΙΩΣΙΜΟ.ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΡΕ ΡΟΤΖΙΟΚΙ

Ανώνυμος είπε...

Τσίπρας.

"έχω μπλέξει με τρελούς"

Αργά το κατάλαβες, μικρέ....ρούφα καϊμάκι σαν τον Πετρούλια τώρανες....

Άργησες να με ακούσεις, αλλά και τώρα προλαβαίνεις.....πάρε τα μέτρα και τράβα σε εκλογές με λίστα και άστα να τσακώνονται ποιος θα είναι αρχηγός (λαφαζάνης, κωνσταντοπούλου, βαρουφάκης και μιχελογιαννάκης....) θάχουμε να γελάμε....

Όσο αφορά τους προγονόπληκτους ελληναράδες του σάιτ....δρόμο για τα πιθήκια....


και επειδή γουστάρω το μπάχαλοοοοςςςςς θα δω τώρα βουλή......

τώρα μιλάει ένα γερόντιο 75 πλας, αλλά με τσαντί και ....σύντροφο που την έχει διορισμένη κιόλας.....

Ζούμε έσχατους καιρούς.....ο Λεουτσάκος ρυθμίζει την τύχη σου, τσούκι!!!!

Ανώνυμος είπε...

Είναι σαν κλαμένα ,,,,πατσαβούρια στην τηλεόραση......ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΟΣ!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Έξι μήνες τώρα το επτασφράγιστο σας μυστικό, καλή μου κοντέσα Βαλέραινα, γιατί δεν το μοιράζεστε μαζί μας - να φύγει κι ένα βάρος από πάνω σας; Θα χεστούμε στο τάλιρο, κύριε Λαφαζάνη».

Σύλβα

Ανώνυμος είπε...

Εγώ ειμαι με τη Ραχήλ......θα πάρω τους δρόμους της φωτιάς.......

τσ τσ τσ ....φωτιά οι τιμές στο γκόλντεν χολ, έτσι δεν είναι μικρή μου????

το σορτσάκι του τένις έχει φτάσει ένα μηνιάτικο!!!!! τα παπούτσια αντίντας λόγω ισοτιμίας το ίδιο.....τι τραβάς και συ με το χόμπυ που έχεις.....

Τελικά εγώ το καθίκι φταίω που έπεισα τον ταμτάκο να καταλάβει ότι με τη δραχμή θα σου δίνουν ....μαρουλόφυλλα....

πώς τόπε το παράδειγμα???? θα παίρνεις 800 δραχμές αντί για ευρώ και θα σε φτάνουν για 3 ημέρες!!!! (ανεπίδεκτο μαθήσεως ο πρόεδρος του 15μελούς.....του είχα πει να πει ότι θα φτάνουν για μια φορά στη λαϊκή...)

Ανώνυμος είπε...

Monos sou ta les
Monos sou takous

Ανώνυμος είπε...

άλαλα τα χείλη των ασεβών....

κραγκωμένα τα δάχτυλα των γιδοξουρίων ν' απαντήσουν.....χαχαχαχα

σαν κλαμένα....πατσαβούρια λουφάζουν στην τρούπα τους....τι να αναχαράξουνε τα ζουδάκια, άστα στο ντέρτι τους που δεν πήγανε στα μαρουλόφυλλα να γιομίσει η τσιέπη τους λεφτά.....και τώρα αγναντεύουνε τον ταμτάκο να ακολουθεί γραμμή χψ και τρώνε από τα σκουτιά τους.....

Λυπάμαι μόνο το μικρό τσιουπάκι εδώ μέσα που το φλόμωσαν στα ορίτζιναλ αντάρτικα και τώρα απαγοητευμένο δεν ξέρει τι να ψελλίσει.......τούρθε απότομα αλλά έπρεπε να της πει και ο ίδιος ο τσίπρας ότι μπλέξαμε με τρελλούς για να το πιστέψει.....(ταμτάκο μυαλοκαμένους σούχω πει να λες, αλλά έχεις δίκιο θα το πεις όταν σουτάρεις την ντουλάπα-υπουργάρα.....)

Δεν επιχαίρω, λόγω κρισιμότατων στιγμών δεν κουτουπώνουμε τον αποκλειστικά υπεύθυνο γι' όλα αυτά που είναι ο κ. Τσίπρας......ήδη ο λαουτζίκος χαϊβάνι το ανεβάζει, μικρό τον κατεβάζει και οι πιο επιθετικοί λένε ότι έκανε ηλίθιες επιλογές (καρφί, δεν τον λέμε ηλίθιο, αλλά τις επιλογές του κρίνουμε ως ηλίθιες και επικίνδυνες...)

Μπλέξαμε πατριώτες με δαύτα και θάχουμε κακά ξεμπερδέματα πέρα από την πλάκα και το χαβαλέ......μπλέξαμε!!!!!!