Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ


(Διασκεδαστικό)
Γράφει ο Βασίλης Γιαννόπουλος (Σούλιας)

Στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας βρέθηκε έγγραφο- «εγκύκλιος διαταγή», του Αστυνόμου της Περιφέρειας Εμμ. Λαγουδάκη με ημερομηνία 3-12-1883, που αναφέρεται στις πλέον εξωφρενικές και παράλογες «διατάξεις», είχε δημοσιευθεί και στη «Λιάσκοβα» Απολαύστε:
Εγκύκλιος διαταγή.
Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας και Δημάρχους της υπ’ εμέ Αστυνομικής περιφερείας της πόλεως Δημητσάνας.
Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην, 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου, και επί τη εσχάτη ευκαίρια της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης της κωμοπόλεως.
Άρθρον 2ον .Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλουσι την εγχώριον αιδώ.
Άρθρον 3ον . Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους, κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανύγηριν.
Άρθρον 4ον . Να εμποδισθούν δια το γκάρισμα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
Άρθρον 5ον . Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες,  οποροπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν καλή ζύγισιν αρίστην ποιότητα και σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτο τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 στης Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του ποινικού νόμου, περί βλάβης ηθών και τιμής.
Άρθρον 6ον . Απαγορεύεται  το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας. (Η Δημητσάνα, ως γνωστόν, απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την θάλασσαν). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής. Οσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον . Όσοι παρ’ εμού αφθώσι των οργάνων μου, εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθή ανελλειπώς εν τω κρατητηρίω.
Άρθρον 8ον . Απαγορεύεται η διεύλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων ως και από ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδαν άρρενα τινά σπεύδοντα, ψιτ ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός, ούτινος οι πόδες ηστόχησον και κατεπάτησαν την αισθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εν τάξει, οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του ποινικού Νόμου.
Άρθρον 9ον . Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω πλην λεσχών την δύσιν του ηλίου των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονυχτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της γκαραγκιοζαρίας, την πρωϊαν, περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό, διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Άρθρον 10ον . Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον 11ον . Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια  διμούτσουνης, το απότομον βήξιμο, η εκκαθάρισις ρινών, (επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).
Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων (αφεδρωνοκρουσιών).
Άρθρον 13ον . Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.
Άρθρον τελευταίον. Περί πεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδήγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσις ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.
Εν Δημητσάνι τη 3η Δεκεμβρίου 1883.
Ο Αστυνομικός Διοικητής
ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Υπενωματάρχης
Σ.Σ. κείμενο αναφοράς άλλου υπενωματάρχου της τότε εποχής είχε την κάτωθι περίληψι:
«Περί οξοπετάξεως όπλου Γκρα και περί χ…τος του υποφαινομένου υπό της καραπουτανάρας του κερατά». Και στο κείμενο εξιστορούσε το περιστατικό ότι επιχείρησε σωματική έρευνα υπάνδρου γυναικός η οποία του ανεστάθη, του πήρε το Γκρα, τον πέταξε στο δρόμο και τον ύβρισε με ύβρεις που εσυνιθίζαντο την εποχή εκείνη.

8 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

AΠΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

« Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας άμα δεν λουζόμαστε συχνά »
«Ο μισογύνης είναι τέρας μυθολογικόν, μισός γυναίκα και μισός άλλο πράμα, απερίγραπτης ασχήμιας και τελείως εξαγριωμένος με την κατάστασή του. »
( Από γυμνάσιο της Θεσπρωτίας, 1991)
«Ο Κωνσταντίνος Καντάφης ήτανε Έλληνας ποιητής που γεννήθηκε στη Λιβύη της Αλεξάνδρειας »
«Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη γεωμετρία για να αποφύγουνε την άλγεβρα που ήτανε αράπικη »
«Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ.»
(Από διαγώνισμα στην Ιστορία, γυμνάσιο της Κορινθίας, 1989)
«Ο Λεωνίδας και οι Τριακόσιοι του ηττήθηκαν γιατί οι Θερμοπύλες ήτανε πολυπληθέστεροι σε αριθμό »
«Την Οδύσσεια της έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ηλιάδης. »
(Από διαγώνισμα Β' τάξης γυμνασίου της Λαμίας, 1969)
« Η γυναίκα του Τσάρου λεγότανε Τσάρα. Η κόρη του τσατσάρα. Ο γιος του Νορέγιεφ. »
«Η μάνα του Ρασπούτιν ήτανε η ρασπουτάνα, τεραστίων διαστάσεων Ρωσίδα της Σιβηρίας ».
(Από γυμνάσιο της Καρδίτσας, 1991)
« Η Παραφίνη ήτανε η θεά που προστάτευε τα Χερουφίμια και τα Σεραφίμια».
(Από διαγώνισμα στα θρησκευτικά, γυμνάσιο της Κορίνθου, 1990)
« Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης είναι η Λιπτον Τι».
«Ο Κορινθιακός Κόλπος ευρίσκεται τελείως κατά μήκος. »
(Από γυμνάσιο της Πάτρας, 1988)
« Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται, αλλά όχι πάντοτε»
(Από γυμνάσιο της Καλαμάτας, 1991)
« Η κυριότερη αιτία της εξάτμισης είναι η φωτιά κάτω από το κατσαρολάκι»
«Η βαρύτητα είναι πιο δυνατή το Φθινόπωρο. Τότε βλέπουμε τα μήλα να πέφτουν ομαδικά »
"Ατρόμητος ο Ελλην Στρατάρχης, κοίταξε κατάματα τον εισβολέα και με τα λίγα περσικά που ήξερε του είπε Μολών Λαβέ"
Απο γραπτό υποψήφιου αστυνομικού, Αθήνα 1990.

Ανώνυμος είπε...

Το νοημα της 28ης Οκτωβρίου
Η 28η Οκτωβρίου είναι μια πάρα πολύ σπουδαία μέρα. Η 27η Οκτωβριου και η 29η Οκτωβρίου δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα. Η 26η Οκτωβρίου κάτι λέει άμα σε λένε Δημήτρη. Ο Δημήτρης Καλπακλής που τον λένε Δημήτρη και πάει Δευτέρα, χαίρεται πάρα πολύ που τον λένε Δημήτρη γιατί γιορτάζει και παίρνει πάρα πολλά παιχνίδια και είναι πάρα πολύ τυχερός. Ενώ άμα σε λένε Νεκτάριο δεν είσαι και πολύ τυχερός, γιατί κανένας δεν ξέρει πότε γιορτάζουν οι Νεκτάριοι. Κάποτε πρέπει να γιορτάζουν οι Νεκτάριοι, γιατί ένα παιδί που το λένε Νεκτάριο μού είπε ότι κάποτε γιορτάζουν ακόμα και οι Νεκτάριοι, αλλά επειδή κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν ξέρει πότε γιορτάζουν οι Νεκτάριοι, αυτό το παιδί είναι πολύ στενοχωρημένο και τρέχουν και οι μύξες
του.
Η 28η Οκτωβρίου είναι μια πάρα πολύ σπουδαία μέρα άμα πέφτει Δευτέρα, γιατί έχουμε τριήμερο και πάμε εκδρομή στο χωριό του μπαμπά μου. Εκτός αν δεν πάμε, γιατί η μαμά μου δεν χωνεύει τη μαμά του μπαμπά μου, ενώ χωνεύει πάρα πολύ τη δική της μαμά που δεν τη χωνεύει ο μπαμπάς μου, οπότε μπορεί να μείνουμε και σπίτι.

Ανώνυμος είπε...

Εμείς τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ περήφανα που έχουμε την 28η Οκτωβρίου. Γιατί πριν γίνει η 28η Οκτωβρίου, είχανε να γιορτάζουνε μόνο την 25η Μαρτίου. Την 28η Οκτωβριου πηγαίνανε σχολείο κανονικά γιατί δεν υπήρχε 28η Οκτωβρίου. Δηλαδή υπήρχε 28η Οκτωβρίου, αλλά κανένας δεν το έκανε θέμα γιατί δεν είχανε μπει οι Γερμανοί. Έπρεπε πρώτα να μπουν οι Γερμανοί και μετά να γίνει μια μέρα της προκοπής.
Εγώ είμαι πολύ περήφανη Ελληνοπούλα. Νιώθω ένα ρίγος. Και μόλις το είπα στη μαμά μου μού έβαλε θερμόμετρο και είχα 37,4 και μου έδωσε σιρόπι και μου πέρασε το ρίγος. Η γιαγιά μου νιώθει ένα ρίγος από μόνη της, γιατί εκείνη την έζησε την 28η Οκτωβρίου και πρέπει να την πέρασε πάρα πολύ ωραία.

Ανώνυμος είπε...

Ο γερόλυκος πεισμωμένος είναι?
πκ

Ανώνυμος είπε...

"Ο κύκλος δεν εχει ούτε αρχή ούτε τέλος, εκτός αν σταματήσεις τον διαβήτη".
Γυμνάσιο Καρδίτσας 1991.

Ανώνυμος είπε...

Άρθρον 13ον . Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.
τ ακούτε ρε/

Ανώνυμος είπε...

ΝΙΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΧΩΡΙΟ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ?

YIOTA είπε...

ETSI MALISTA ........ !!! NA MPAINOUME NA DIAVAZOUME KAI NA DIASKEDAZOUME !!!

XAIROMAI!!!!!!! MHPWS O ANWNYMOS ""9.55"" EINAI O GEROLYKOS ???

KALES GIORTES KAI YGEIA SE OLOUS !!!!!!!